Display by categories:

Month / Year

- Month -

- Month -

January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

-year-

-year-

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Apply

"Stepanavan"Vahagn" Pansionat" OJSC was reorganized to «Vahagn Rezort» LLC

Date: 09.04.2014

Category: Announcements

Please be informed that  "Stepanavan"Vahagn" Pansionat" OJSC    was reorganized to «Vahagn Rezort»  LLC as a result of which starting from 01.04.2014 the registry maintenance contract of  " Stepanavan «Vahagn» Pansionat OJSC"  was terminated and common nominal stocks, issued by " Stepanavan «Vahagn» Pansionat" OJSC   were cancelled.

Read more

Announcement

Date: 07.04.2014

Category: Pension system

Հարգելի քաղաքացիներ, ելնելով այն հանգամանքից, որ վերջին օրերի ընթացքում «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտրաիա» ԲԲԸ-ն ստացել է բազմաթիվ դիմումներ կապված կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակիցների ռեեստրի վարման Դեպոզիտարիայի գործառույթների իրականացման հետ,

Read more

Notification

Date: 07.04.2014

Category: Pension system

Dear participant of the mandatory pension system,

Please be informed that for those participants, on behalf of whom the Central depository opened pension accounts and who did not choose pension fund and fund manager, the software module has automatically randomly chosen a pension fund and pension fund manager.

Read more

Notification

Date: 13.03.2014

Category: Pension system

Based on point 422, Article 49 of the CDA "Rules on Unified System of Securities Settlement and Maintenance"

Read more

Notification

Date: 07.03.2014

Category: Pension system

Dear Participant of Mandatory Funded Pension System,

Read more
Updated as of: 29.03.2017