Կայքի այս բաժնում տեղադրված են Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրության, ինչպես նաև կանոնների ամենավերջին գործող տարբերակները` գրանցված ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից: Բոլոր փաստաթղթերը ներկայացված են pdf ֆորմատով: 


Կանոնադրություն


Կենսաթոշակային ֆոնդերի մասնակիցների ռեեստրի վարման կանոններ 


Ներդրումային ֆոնդերի ակտիվների պահառության ծառայությունների մատուցման կանոններ


Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի գործունեության կանոններ


Արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ և նույնականացնող ծածկագրերի շնորհման կարգ


Կանոններում եւ կանոնակարգերում փոփոխությունների եւ լրացումների կատարման, դրանց բողոքարկման ընթացակարգ


Սակագների մասին կանոններ

- «Oտարերկրյա պահառուի միջոցով մատուցվող ծառայությունների ընդհանուր սակագները»

- Ռուսաստանի «Ազգային հաշվարկային դեպոզիտարիա»-ի միջոցով մատուցվող ծառայությունների սակագներ 


Էթիկայի և վարվելակերպի կանոններ


Արտակարգ իրավիճակներում գործողությունների կարգ


Վերստուգողի կանոնակարգ


Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի քաղաքականություն


Կենսաթոշակային հաշվի օպերատորների աշխատակիցների ատեստավորման (որակավորման քննությունների) կազմակերպման կարգ


Արժեթղթերի հաշվարկային համակարգի ծառայությունների միջնորդավորման համար ֆիզիկական անձանց մասնագիտական որոկավորման ստուգման և գրանցման ընթացակարգ

- Հարցեր պահառության միջնորդավորման համար
- Հարցեր ռեեստրի վարման ծառայության միջնորդավորման համար

- Հարցեր ԿՇՀՀԱ կողմից մատուցվող ծառայությունների համար


Դրամական միջոցների հաշվառման կանոններ


Քաղվածք տեղեկատվական անվտանգության քաղաքականությունից


Որակի կառավարման քաղաքականություն


Ներդրումային ֆոնդերի թողարկած փայերի ադմինիստրավորման ծառայությունների մատուցման կանոններ


Բջջային և վեբ հավելվածների գործունեության և օգտագործման կանոններ


Թարմացված է առ` 23.09.2022