Որպես կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակից՝ Դուք կարող եք ստանալ տեղեկություն Ձեր կենսաթոշակային հաշվում առկա միջոցների վերաբերյալ՝

 1. դիմելով Հաշվի օպերատորներին,
 2. մուտք գործելով «Իմ հաշիվը» ինտերնետային էջը
 3. օգտագործելով բանկոմատների «Լրացուցիչ ծառայություններ» բաժինը կամ մի շարք բանկերի ինտերնետ բանկինգ համակարգերը։

Առաջին երկու եղանակներով կարող եք ստանալ հետևյալ տեղեկությունները․

 1. Հաշվով գործառնությունների մասին տեղեկանք
 2. Հաշվի մնացորդի վերաբերյալ հաշվետվություն
 3. Կենսաթոշակի տեսակ ընտրելու համար կենսաթոշակային հաշվի վերաբերյալ տեղեկատվություն
 4. Կենսաթոշակային հաշվի եռամսյակային և տարեկան  հաշվետվություններ

Այցելելով հաշվի օպերատորի՝ կարող եք տեղում լրացնել Ձեզ անհրաժեշտ դիմումը և ստանալ տեղեկությունը։ Իսկ Իմ հաշիվը ինտերնետային էջի միջոցով նույն տեղեկությունը կարող եք ստանալ՝ ընտրելով համապատասխան հրահանգը։

 

ՔԱՂՎԱԾՔ/ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՔԱՂՎԱԾՔԻ/ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվով գործառնությունների մասին տեղեկանք

Որոշակի ժամանակահատվածի դրությամբ տեղեկություն հետևյալի մասին՝

 • ընթացիկ տեղեկություն Ձեր և պետության կատարած կուտակային վճարների,
 • կենսաթոշակային ֆոնդի փայերով իրականացվող գործառնությունների և վճարների,
 • Ձեր օգտին վճարում կատարողի,
 • ֆոնդի փայերի քանակի,
 • փայի արժեքի,

և այլնի վերաբերյալ:

Հաշվի  մնացորդի վերաբերյալ հաշվետվություն

Որոշակի օրվա դրությամբ տեղեկություն, մասնավորապես՝

 • կենսաթոշակային ֆոնդի անվանումը (որի փայերը Դուք ձեռք եք բերել),
 • Ձեր փայերի քանակը, փայի հաշվարկային արժեքը,
 • ընդհանուր գումարն արտահայտված ՀՀ դրամով,

և այլ տեղեկություններ:

Կենսաթոշակի տեսակ ընտրելու համար կենսաթոշակային հաշվի վերաբերյալ տեղեկատվության ստացում

 

Կենսաթոշակ ստանալու իրավունք ձեռք բերելով Դուք նախքան կենսաթոշակի տեսակ ընտրելը հնարավորություն ունեք ստանալու հաշվետվություն՝

 • Ձեր կենսաթոշակային ֆոնդի (ֆոնդերի) փայերի,
 • դրանց ընդհանուր հաշվարկային արժեքի,

կենսաթոշակային հաշվում առկա միջոցները հավասարաչափ ամսական վճարների վերածելու դեպքում ամսական գումարի մասին։ Վերջինիս հիման վրա էլ Դուք ընտրում եք կենսաթոշակի ստացման համապատասխան եղանակը:

 

Կենսաթոշակային հաշվի եռամսյակային և տարեկան  հաշվետվությունների ստացման դիմում

Դուք կարող եք տարեկան մեկ անգամ անվճար ստանալ Ձեր կենսաթոշակային հաշվի վերաբերյալ հաշվետվություն էլեկտրոնային կամ թղթային եղանակով:

Տարեկան և եռամսյակային հաշվետվություններն էլեկտրոնային եղանակով ստանալու համար պետք է ներկայացնեք ցանկացած դիմում՝ նշելով ստացման եղանակը «էլ. փոստ» և էլեկտրոնային հասցեն (ցանկալի է, որ այն լինի Ձեր անձնականը): Դիմումը կարող եք ներկայացնել հաշվի օպերատորի կամ Իմ հաշիվը ինտերնետային էջի միջոցով։ Իմ հաշիվը էջի միջոցով կենսաթոշակային հաշիվը կառավարելու մասին ավելի մանրամասն տեղեկության համար այցելե՛ք այստեղ։

Էլ․ հասցեն գրանցելու մեկ այլ տարբերակ է տալ համաձայնություն՝ տրամադրելու Ձեր էլ․ հասցեն Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիային այն էլեկտրոնային նամակների միջոցով, որ Ձեզ պարբերաբար կարող է ուղարկել Ձեր գործատուն կամ բանկը, որի հաճախորդն եք Դուք։

Տարեկան էլեկտրոնային հաշվետվությունները Ձեզ տրամադրվում են այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեք ներկայացրել դիմում տվյալ հաշվետվությունը չստանալու կամ այն թղթային եղանակով ստանալու համար: Դուք կարող եք որոշել թղթային եղանակով ստանալ կամ դադարեցնել նշված տեղեկատվության ստացումը՝ ներկայացնելով Կենսաթոշակային հաշվում արտացոլված  տվյալների ստացման մասին (նախորդ տարվա տարեկան հաշվետվության) դիմում:

Եռամսյակային հաշվետվությունները տրամադրվում են միայն էլեկտրոնային եղանակով և այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեք ներկայացրել տվյալ հաշվետվությունը չստանալու համար նախատեսված վերոնշյալ դիմումը:

Եթե Դուք չեք ընտրում տարեկան հաշվետվության ստացման Ձեզ համար նախընտրելի եղանակը, ապա հաշվետվությունն ուղարկվում է միայն առաջին տարվա համար թղթային տարբերակով՝ Ձեր գործատուի տրամադրած հասցեով կամ Ձեր կողմից համակարգում նախապես լրացված հասցեով:

Ի՞նչ է տարեկան հաշվետվությունը

Տարեկան հաշվետվությունը պարունակում է Ձեր կենսաթոշակային հաշվի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություն, այդ թվում՝

 • Ձեր կողմից հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կատարված սոցիալական վճարի չափը և Ձեր օգտին վճարում կատարողի անունը,
 • պետության կողմից հատկացված միջոցները, ինչպես նաև Ձեր օգտին վճարված տույժերի չափը,
 • վճարման կատարման ժամանակաշրջանը,
 • հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբի եւ վերջի դրությամբ Ձեր հաշվում առկա կենսաթոշակային ֆոնդի (ֆոնդերի) փայերի քանակը, յուրաքանչյուր ֆոնդի փայի հաշվարկային արժեքը և փայերի ընդհանուր հաշվարկային արժեքը,
 • յուրաքանչյուր ֆոնդի տարեկան եկամտաբերությունը,
 • մասնակցի հաշվետու տարվա ընթացքում կուտակումների չափի վերաբերյալ տվյալներ,
 • հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում ֆոնդի (ֆոնդերի) փայերի հետ կապված գործարքները (փայերի ձեռքբերումը, փոխանակումը կամ մարումը)։

 

Ի՞նչ է եռամսյակային հաշվետվությունը

Եռամսյակային հաշվետվության միջոցով կարելի է ստանալ ամփոփ տեղեկություն հաշվետու եռամսյակի կենսաթոշակային հաշվի մնացորդի և կուտակային հատկացումների վերաբերյալ: Ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

 

Բանկոմատի  միջոցով Դուք կստանաք Ձեր կենսաթոշակային հաշվի մնացորդի և հաշվով կատարված վերջին տասը գործարքների վերաբերյալ տեղեկատվություն:

Որոշ բանկերի ինտերնետ բանկինգ համակարգերի միջոցով նույնպես կարելի է ստանալ տեղեկատվություն այդ պահի դրությամբ Ձեր կենսաթոշակային հաշվի մնացորդի  վերաբերյալ։

Թարմացված է առ` 12.05.2021