Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի շրջանակներում Դեպոզիտարիան ծառայությունները մատուցում է  Հաշվի օպերատորների, ինչպես նաև «Իմ հաշիվ» վեբ հավելվածի և մի շարք ծրագրային լուծումների միջոցով: Դուք՝ որպես մասնակից, հաշվի օպերատորների միջնորդությամբ և «Իմ հաշիվ» հավելվածի միջոցով Ձեր կենսաթոշակային հաշիվների կառավարման մի շարք հնարավորություններ ունեք, մասնավորապես.

 1. Փոփոխել կենսաթոշակային հաշվում առկա անձնական տվյալները,
 2. Կատարել կենսաթոշակային ֆոնդի և ֆոնդի կառավարչի ընտրություն,
 3. Փոխանակել կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը,
 4. Ստանալ կենսաթոշակային հաշվում արտացոլված տարեկան տվյալների վերաբերյալ հաշվետվություն,
 5. Նախքան կենսաթոշակային տարիքը լրանալը միանվագ վճարի ձևով ստանալ Ձեր կենսաթոշակային հաշվում առկա միջոցները,
 6. Փոխանցել Ձեր կենսաթոշակային հաշվին առկա միջոցները օտարերկրյա պետությունում գործող Ձեր կուտակային կենսաթոշակային հաշվին,
 7. Կատարել կենսաթոշակի տեսակի ընտրություն,
 8. Ժառանգել կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը,
 9. Հրաժարվել/ընդունել կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի սեփականությունը,
 10. Ստանալ տեղեկատվություն կենսաթոշակային հաշվի մնացորդի, ինչպես նաև հաշվով գործառնությունների մասին,
 11. Ստանալ կենսաթոշակային հաշվի վերաբերյալ տեղեկատվություն կենսաթոշակի տեսակի ընտրության համար:

Վերոնշյալ բոլոր գործառնությունները, բացառությամբ 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, (անուիտետի ձևով կենսաթոշակային վճարումների ստացման տարբերակի ընտրության դեպքում) և 8-րդ գործառնությունների, կարող են ներկայացվել ինչպես Հաշվի օպերատորների միջնորդությամբ, այնպես էլ «Իմ հաշիվ» հավելվածի միջոցով:

Թարմացված է առ` 20.09.2022