Կենտրոնական դեպոզիտարիայում դրամական հաշիվներ կարող են բացվել հաշվարկային համակարգի անդամների և ներդրումային ֆոնդերի համար վերջիններիս հետ կնքված պայմանագրի շրջանակներում: Դրամական հաշիվներում հաշվառվող դրամական միջոցներով կարող են իրականացվել դրամական փոխանցումներ, առաքում վճարման դիմաց (DVP) և վճարում վճարման դիմաց (PVP) սկզբունքներով փոխանցումներ և այլն:

Թարմացված է առ` 03.12.2019