ՀԿԴ-ի արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի անդամ հանդիսացող անձինք, ինչպես նաև օտարերկրյա կենտրոնական դեպոզիտարիաները և գլոբալ պահառուները հնարավորություն ունեն սպասարկվել ուղղակիորեն ՀԿԴ-ի կողմից՝ առանց Հաշվի օպերատորի միջնորդության: Վերոնշյալ ծառայությունները ներառում են ռեեստրի վարման, արժեթղթերի պահառության հետ կապված ծառայությունները՝ ՀԿԴ կանոններով սահմանված կարգով:

Թարմացված է առ` 03.12.2019