ՀԿԴ-ն հաշվետերերին տրամադրում է հետևյալ տեղեկությունները.

- Հաշիվների մնացորդի հաշվետվություն, որը ներառում է հաշվում առկա բոլոր արժեթղթերի մնացորդները,

- Քաղվածք  արժեթղթերի հաշվից, որը  ներառում է տեղեկություններ արժեթղթերի հաշվում առկա միայն մեկ դասի արժեթղթի մասով,

- Հաշվետվություն արժեթղթերի հաշվով կատարված գործառնությունների վերաբերյալ,

- Հաշվետվություն արժեթղթերի հաշվում գրանցված գրավի իրավունքների վերաբերյալ:

Թարմացված է առ` 03.12.2019