ՀԿԴ-ն արժեթղթերի պահառության պայմանագրի հիման վրա հաճախորդների (այդ թվում՝ ոչ ռեզիդենտ) համար բացում/վերաբացում և վարում է արժեթղթերի սեփական և/կամ անվանատիրոջ հաշիվներ, ինչպես նաև պահպանում է այդ հաշիվներում առկա արժեթղթերը: Արժեթղթերի զրոյական մնացորդով հաշիվները փակվում են հաշվետիրոջ հանձնարարականի հիման վրա՝ պահառության պայմանագրի լուծման դեպքում:

Թարմացված է առ` 03.12.2019