ՀԿԴ-ն թողարկողներին է առաջարկում հետևյալ լրացուցիչ ծառայությունները.

- Արժեթղթերի հետ կապված եկամուտների (այդ թվում՝ շահութաբաժինների, արժեկտրոնային վճարումների, արժեթղթերի մարման հետ կապված գումարների) վճարում հաշվետերերին. (Պայմանագիր 01) 

- Արժեթղթերի շրջանառության և այլ սահմանափակումների նկատմամբ հսկողության իրականացում

- Ծանուցում թողարկողին իր կողմից թողարկված արժեթղթերի փոխանցման և գրավադրման վերաբերյալլ

Թարմացված է առ` 02.12.2019