ՀԿԴ-ն թողարկողներին առաջարկում է վերջիններիս կողմից թողարկված և տեղաբաշխված արժեթղթերի գրանցում ներդրողների արժեթղթերի հաշիվներում: Բացի այդ, թողարկողները հնարավորություն ունեն ՀԿԴ-ում գրանցել իրենց կողմից թողարկված արժեթղթերով կատարված կորպորատիվ գործողությունների (թողարկողի իրավասու մարմնի որոշմամբ կատարված այն գործողություններն են, որոնք տարածվում են թողարկողի տվյալ դասի արժեթղթերի բոլոր սեփականատերերի վրա) արդյունքները, մասնավորապես.

- Միաձուլումներ և միացումներ,

- Բաժանումներ և առանձնացումներ,

- Արժեթղթերի համախմբում (կոնսոլիդացիա) և բաժանում (սպլիտ),

- Արժեթղթերի անվանական արժեքի փոփոխություն,

- Արժեթղթերի փոխարկում այլ դասի արժեթղթերի,

- Արժեթղթերի հետգնում և մարում:

Այս խմբի ծառայությունների օգտվելու համար անհրաժեշտ է, որ թողարկողները իրենց կողմից թողարկված արժեթղթերի ռեեստրի վարումը նախապես հանձնեն ՀԿԴ-ին: Արժեթղթերի հետգնման կամ ձեռքբերման համար թողարկողը պարտավոր է հաշվի օպերատորի միջնորդությամբ կնքել նաև թողարկողի արժեթղթերի պահառության պայմանագիր:

Թարմացված է առ` 03.12.2019