«Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» ԲԲԸ դիտորդ խորհուրդը նշանակվում է ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից և բաղկացած է նախագահից և երկու անդամից: Դիտորդ խորհուրդը սահմանում է ընկերության ընդհանուր ռազմավարությունն ու քաղաքականությունը և իրավասու է որոշումներ կայացնել դրանց առնչվող բոլոր հարցերի վերաբերյալ՝ բացառայությամբ այն հարցերի, որոնց քննարկման և հաստատման բացառիկ իրավունքն օրանսդրությամբ վերապահված է բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին: ՀԿԴ դիտորդ խորհուրդը հաստատում է նաև ՀԿԴ կանոնները:

 

Դիտորդ խորհրդի ներկա անդամներ
Թարմացված է առ` 23.04.2020