Ուղեցույցներ


- Clearstream Banking Luxemburg պահառուի մոտ դրամական միջոցների ստացման (Pre-advice) հանձնարարականի մուտքագրման ուղեցույց

- Clearstream Banking Luxemburg պահառուի մոտ գտնվող դրամական միջոցների ելքագրման (Withdrawal of Cash) հանձնարարականի մուտքագրման ուղեցույց

- Առաքում վճարման դիմաց (DVP) և ստացում վճարման դիմաց (RVP) վերջնահաշվարկի հանձնարարականի մուտքագրման ուղեցույց

- Օտարերկրկրյա պահառուի մոտ պահվող արժեթղթերով Առաքում վճարման դիմաց (DVP) և ստացում վճարման դիմաց (RVP) հանձնարարականների մուտքագրման ուղեցույց

- Արժեթղթերի հասարակ փոխանցման (Simple Transfer) հանձնարարականի մուտքագրման ուղեցույց

- Արժեթղթի անվանական արժեքի փոփոխության (Instr Chg Ins) հանձնարարականի մուտքագրման ուղեցույց

- Արժեթղթերի հաշվի բացման (Account maint) հանձնարարականի մուտքագրման ուղեցույց 

- Հաշվի սառեցման և սառեցման դադարեցում (Registration Freeze) հանձնարարականի մուտքագրման ուղեցույց

- Արժեթղթերի գրավադրման (Pledge Reg) ուղեցույց

- Արժեթղթերի փոխարկման գրանցման ուղեցույց

- Ժամանակավոր հաշվի վերաբացման (Claim) ուղեցույց

- Պարտատոմսերի (redemption) մարման ուղեցույց

- Արժեթղթերի տեղաբաշխման գրանցման (Registration Ins) ուղեցույց

- Արժեթղթերի համախմբման (Consolidation Ins) գրանցման ուղեցույց

- PMLFT info MAINT մոդուլի լրացման ուղեցույց

- Միացման (միաձուլման) գործառնության (MERGER INS) գրանցման ուղեցույց

- Բաժանման (առանձնացման) գործառնության (DEMERGER INS) գրանցման ուղեցույց

- Հաշիվների միաձուլման (Account Merge) ուղեցույց

- Արժեթղթերի բաժանման գործառնության (Split Ins) ուղեցույց

- Համակարգում թողարկողի գրանցման (ISSUER MAINT) ուղեցույց

- Առաքում համաձայնությամբ (FOP) հանձնարարականի մուտքագրման ուղեցույց

- Օտարերկրկրյա պահառուի մոտ պահվող արժեթղթերով Առաքում համաձայնությամբ (FOP) հանձնարարականի մուտքագրման ուղեցույց

- Depend ծրագրի օգտագործման կարգավորումների ուղեցույց

- ԿՇՀՀԱ-ին բորսայական առևտրին հասանելիության (GRANT TRADE ONLY) տրամադրման եվ դադարեցման ուղեցույց

- ՀԿԴ կողմից վարվող՝ ՀՀ Կենտրոնական բանկում պահվող դրամական միջոցների փոխանցման ուղեցույց

- Բորսայական առևտրի համար միջոցների առևտրային արգելադրման/ապաարգելադրման ուղեցույց

- Պարտատոմսերի արժեկտրոնների վճարման հանձնարարականի մուտքագրման ուղեցույց

- Պարտֆելի փոխանցման հանձնարարականի մուտքագրման ուղեցույց 

- Տեղեկատվության, քաղվածքների, հաշվետվությունների արտահանում DEPEND համակարգից

- Էլեկտրոնային աջակցման համակարգի օգտագործման ուղեցույց

Ֆոնդի փայերի տեղաբաշխման/բաժանորդագրության և հետգնման ուղեցույց հաշվի օպերատորների համար

-CDA Online հավելվածի օգտագործման ուղեցույց

 Շրջաբերականներ


- Ավստրալիայի քաղաքացիների հետ պահառության պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ

- Ավստրիայի հանրապետության քաղաքացիների հետ պահառության պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ

- Բելգիայի Թագավորության քաղաքացիների հետ պահառության պայմանագրի կնքման վերաբերյալ

Բելիզում գրանցված ընկերությունների վերաբերյալ

- Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում գրանցված ընկերությունների վերաբերյալ

- Լիբանանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ պահառության պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ

- Կայմանյան կղզիներում գրանցված ընկերությունների վերաբերյալ

- Հաշվետու թողարկողների մասին տեղեկություն տրամադրելու մասին

- Կիպրոսում գրանցված ընկերությունների վերաբերյալ

- Կիպրոսում գրանցված քաղաքացիների հետ պահառության պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ

- Շրջաբերական գրավի իրավունքի գրանցման վերաբերյալ

- ՌԴ քաղաքացիների հետ պահառության պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ

- Սեյշելների Հանրապետությունում գրանցված ընկերություններին Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ

- Սենտ Վինսենթ և Գրենադինների պետությունում գրանցված ընկերությունների վերաբերյալ

- Ֆրանսիայի քաղաքացիների հետ պահառության պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ

- ՖԼ/ԱՖ դեմ պայքարի և պատժամիջոցների վերաբերյալ

- DEPEND ծրագրային համակարգի նոր տարբերակի վերաբերյալ

- Էլեկտրոնային աջակցման համակարգի վերաբերյալ

- Կանադայի Օնտարիո նահանգում գրանցված ընկերակցությունների վերաբերյալ

- Մալթայում գրանցված ընկերությունների վերաբերյալ

- Մարշալյան կղզիներում գրանցված ընկերությունների վերաբերյալ շրջաբերական

- Շրջաբերական Ֆոնդերի փայերի հաշվարկային արժեքը գրանցելու մասին

- Շրջաբերական մասնաճյուղերի կողմից հաշվի օպերատորի գործառույթները իրականացնելու մասին

- Արտաքին աուսիտորական հարցումների վերաբերյալ

- Շրջաբերական Համակարգի անդամների կողմից չափանիշների սահմանման մասին

Թարմացված է առ` 12.09.2022