Կատեգորիա: Հայտարարություններ

«ԻԶՈՏՈՊ-ԴԵԼՏԱ-1» ՓԲԸ-ն դիմել է Դեպոզիտարիային սեփականատերերի ռեեստրի վարման պայմանագիր»-ը լուծելու համար:

10.04.2010

Հայտնում ենք, որ 09.04.2010թ.-ին «ԻԶՈՏՈՊ-ԴԵԼՏԱ-1» ՓԲԸ-ն դիմել է «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ին՝ վերջինիս և Թողարկողի միջև 11.12.2009թ. կնքված «Արժեթղթերի (հասարակ անվանական բաժնետոմսերի) սեփականատերերի (անվանատերերի) ռեեստրի վարման պայմանագիր»-ը լուծելու համար:

Հիմք ընդունելով «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 193 հոդվածի 3-րդ կետը և Դեպոզիտարիայի «Կենտրոնացված ռեեստրի վարման և պահառության կանոնակարգ»-ի 34-րդ գլխի 34.1. կետի պահանջները Դեպոզիտարիայից Թողարկողին ռեեստրի փոխանցումն կիրականացվի Պայմանագրի դադարեցման մասին դիմումը ստանալուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Թարմացված է առ` 06.03.2017