Կատեգորիա: Հայտարարություններ

«ՍԻ ԷՖ ԷՖ ՍԵՐՎԻՍԻՍ» ՓԲԸ-ն ն դիմել է Դեպոզիտարիային «Արժեթղթերի սեփականատերերի ռեեստրի վարման պայմանագիր»-ը լուծելու համար:

29.01.2010

Հայտնում ենք, որ 29.01.2010թ.-ին «ՍԻ ԷՖ ԷՖ ՍԵՐՎԻՍԻՍ» ՓԲԸ-ն դիմել է «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ին՝ վերջինիս հետ 31.07.2008թ.-ին կնքված "Արժեթղթերի (հասարակ անվանական բաժնետոմսերի) սեփականատերերի (անվանատերերի) ռեեստրի վարման պայմանագիրը" լուծելու համար:

Հիմք ընդունելով «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 193 հոդվածի 3-րդ կետը և Դեպոզիտարիայի «Կենտրոնացված ռեեստրի վարման և պահառության կանոնակարգ»-ի 34-րդ գլխի 34.1 կետի պահանջները, Դեպոզիտարիայից թողարկողին ռեեստրի փոխանցումն կիրականացվի Պայմանագրի դադարեցման մասին դիմումը ստանալուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Թարմացված է առ` 06.03.2017