Կատեգորիա: Բորսա

<<Արմսվիսբանկ>> ՓԲԸ-ն դադարեցնում է <<Արցախ ՀԷԿ>> ԲԲԸ-ի բաժնետոմսերի շուկա ստեղծողի կարգավիճակը

11.12.2020

2020Ã-Ç ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 11-Çó ѳٳӳÛÝ Î´ ϳÝáÝáϳñ· 4/17-Ç, Çñ ¹ÇÙáõÙÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ¹³¹³ñ»óí»Éáõ ¿ §²ðØêìÆê´²ÜΦ ö´À-ÇÝ ßÝáñÑí³Í §²ðò²Ê оΦ ´´À-Ç ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ (ѳå³íáõÙ` AHEK) Þáõϳ ëï»ÕÍáÕÇ Ï³ñ·³íÇ׳ÏÁ:

Թարմացված է առ` 11.12.2020