Հայաստանի ֆոնդային բորսան պարբերաբար լրամշակում է բորսայի և դեպոզիտարիայի կաննոնները, ինչը պայմանավորված է գործընթացների և ընթացակարգերի անընդհատ կատարելագործմամբ, ինչպես նաև նոր ծառայությունների կարգավորման անհրաժեշտությամբ: Կանոններում առաջարկվող փոփոխությունների, ինչպես նաև կանոնների լրամշակված տարբերակների կամ նոր կանոնների պաշտոնական հաստատումից և գրանցումից առաջ կարևոր ենք համարում դրանց համակողմանի քննարկումը շահագրգիռ անձանց հետ:

Կայքի այս հատվածը նախատեսված է կանոնների և դրանցում առաջարկվող փոփոխությունների տեղադրման համար: Վերջիններս այս բաժնում տեղադրվում են նախագծերի քննարկման համար գումարվող դիտորդ խորհրդի նիստի անցկացման օրվանից առնվազն 15 օր առաջ: Նախագծերի հաստատումից և օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում ՀՀ ԿԲ-ում գրանցումից հետո փաստաթղթերի վերջնական տարբերակները տեղադրվում են կայքի Դեպոզիտարիայի կանոններ բաժնում:

-Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի գործունեության կանոններ

- Դրամական միջոցների հաշվառման կանոններ (մաքրագրած 2018.06.20)

- Արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ և նույնականացնող ծածկագրերի շնորհման կարգ (10.07.2019)

Սակագների մասին կանոններ

Ֆոնդերի մասին կանոններ

 

Թարմացված է առ` 22.01.2020