Կայքի այս բաժնում տեղադրված են Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի կանոնադրության, ինչպես նաև կանոնների ամենավերջին գործող տարբերակները` գրանցված ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից: Բոլոր փաստաթղթերը ներկայացված են pdf ֆորմատով: 


Կանոնադրություն


Կենսաթոշակային ֆոնդերի մասնակիցների ռեեստրի վարման կանոններ  (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 30.03.2018թ.-ին գրանցված) 


Ներդրումային ֆոնդերի ակտիվների պահառության ծառայությունների մատուցման կանոններ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 11.10.2019թ.-ին գրանցված)


Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի գործունեության կանոններ  (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 19.06.2019թ.-ին գրանցված)


Արժեթղթերի տարբերակիչ ծածկագրերի շնորհման կարգ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 11.10.2019թ.-ին գրանցված)


Կանոններում եւ կանոնակարգերում փոփոխությունների եւ լրացումների կատարման, դրանց բողոքարկման ընթացակարգ  (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 02.12.2008թ.-ին գրանցված)


Սակագների մասին կանոններ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 11.10.2019թ.-ին գրանցված նոր խմբագրություն)

- «Oտարերկրյա պահառուի միջոցով մատուցվող ծառայությունների ընդհանուր սակագները»

- Ռուսաստանի «Ազգային հաշվարկային դեպոզիտարիա»-ի միջոցով մատուցվող ծառայությունների սակագներ 


Էթիկայի և վարվելակերպի կանոններ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 02.12.2008թ.-ին գրանցված)


Արտակարգ իրավիճակներում գործողությունների կարգ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 02.12.2008թ.-ին գրանցված)


Վերստուգողի կանոնակարգ


Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի իրականացման կանոնակարգ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 01.08.2016թ.-ին գրանցված) 


Կենսաթոշակային հաշվի օպերատորների աշխատակիցների ատեստավորման (որակավորման քննությունների) կազմակերպման կարգ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 08.01.2019թ.-ին գրանցված)


Արժեթղթերի հաշվարկային համակարգի ծառայությունների միջնորդավորման համար ֆիզիկական անձանց մասնագիտական որակավորման ստուգման և գրանցման կանոնակարգ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 27.12.2016թ.-ին գրանցված)


Դրամական միջոցների հաշվառման կանոններ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 19.07.2018թ.-ին գրանցված, նոր խմբագրություն)


Քաղվածք տեղեկատվական անվտանգության քաղաքականությունից


Որակի կառավարման քաղաքականություն


Ներդրումային ֆոնդերի թողարկած փայերի ադմինիստրավորման ծառայությունների մատուցման կանոններ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 11.10.2019թ.-ին գրանցված)


Թարմացված է առ` 16.10.2019