Կայքի այս բաժնում տեղադրված են Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի կանոնադրության, ինչպես նաև կանոնների ամենավերջին գործող տարբերակները` գրանցված ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից: Բոլոր փաստաթղթերը ներկայացված են pdf ֆորմատով: 


Կանոնադրություն


Կենսաթոշակային ֆոնդերի մասնակիցների ռեեստրի վարման կանոններ  (30.03.2018թ.) 


Կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների պահառության ծառայությունների մատուցման կանոններ (13.09.2016թ.)


Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի գործունեության կանոններ  (19.06.2019թ.)


Արժեթղթերի տարբերակիչ ծածկագրերի շնորհման կարգ (նոր խմբագրություն, 23.06.2014թ.)


Կանոններում եւ կանոնակարգերում փոփոխությունների եւ լրացումների կատարման, դրանց բողոքարկման ընթացակարգ  (02.12.2008թ.)


Սակագների մասին կանոններ (նոր խմբագրություն, 25.01.2019թ.)

- «Oտարերկրյա պահառուի միջոցով մատուցվող ծառայությունների ընդհանուր սակագները»

- Ռուսաստանի «Ազգային հաշվարկային դեպոզիտարիա»-ի միջոցով մատուցվող ծառայությունների սակագներ 


Էթիկայի և վարվելակերպի կանոններ (02.12.2008թ.)


Արտակարգ իրավիճակներում գործողությունների կարգ (02.12.2008թ.)


Վերստուգողի կանոնակարգ


Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի իրականացման կանոնակարգ (01.08.2016թ.) 


Կենսաթոշակային հաշվի օպերատորների աշխատակիցների ատեստավորման (որակավորման քննությունների) կազմակերպման կարգ (08.01.2019թ.)


Արժեթղթերի հաշվարկային համակարգի ծառայությունների միջնորդավորման համար ֆիզիկական անձանց մասնագիտական որակավորման ստուգման և գրանցման կանոնակարգ (27.12.2016թ.)


Դրամական միջոցների հաշվառման կանոններ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 19.07.2018թ.-ին գրանցված, նոր խմբագրություն)


Քաղվածք տեղեկատվական անվտանգության քաղաքականությունից


Որակի կառավարման քաղաքականություն


 

Թարմացված է առ` 13.08.2019