Կենսաթոշակային համակարգի մասնակիցները կարող են Հաշվի օպերատորների միջնորդությամբ և «ԻՄ ՀԱՇԻՎԸ» ինտերնետային էջի միջոցով կառավարել իրենց կենսաթոշակային հաշիվները: Վերջիններիս կառավարման հնարավորություններն են.     

  1. Անձնական տվյալների փոփոխություն,
  2. Կենսաթոշակային ֆոնդ և ֆոնդի կառավարչի ընտրություն,
  3. Կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի փոխանակում:

Անձնական տվյալների փոփոխություն

Մասնակիցը իր կենսաթոշակային հաշվում իր անձնական տվյալների լրացման եւ հետագա փոփոխությունների համար կարող է ներկայացնել Անձնական տվյալները փոփոխելու դիմումը:

Կենսաթոշակային ֆոնդ եւ ֆոնդի կառավարիչ ընտրություն

Մասնակիցը ցանկացած ժամանակ կարող է իր կենսաթոշակային հաշվի բացման, և հետագայում կենսաթոշակային ֆոնդի ընտրություն կատարելուց հետո վերջինիս համապատասխան իր կուտակային վճարները նույն կամ նոր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի կենսաթոշակային ֆոնդին ուղղելու համար ներկայացնել Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի եւ ֆոնդի կառավարչի ընտրելու դիմում:

Դիմումը լրացնելիս անհրաժեշտ է լրացնել անձի անհատական և կոնտակտային տվյալները, ինչպես նաև տեղեկատվության ստանալու նախըտրելի միջոցը, որից հետո ընտրություն կատարել հետևյալ գործող 6 կենսաթոշակային ֆոնդերի միջև.

  • ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ Կայուն Եկամտային
  • ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ Պահպանողական
  • ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ Հավասարակշռված
  • Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Կայուն Եկամտային
  • Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Պահպանողական
  • Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Հավասարակշռված

Եթե Անձը չի կողմնորոշվել ֆոնդի ընտրության հարցում, ապա կարող է ընտրել միայն կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչին, որից հետո Անձի փոխարեն կընտրվի տվյալ կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի Պահպանողական ֆոնդը:

Մասնակիցը կարող է նաև փոխել իր ակտիվ կենսաթոշակային ֆոնդը՝ կրկին անգամ ներկայացնելով վերոնշյալ դիմումը: Դիմումը լրացնելիս անհրաժեշտ է ընտրություն կատարել ակտիվ կենսաթոշակային ֆոնդից տարբեր այլ կենսաթոշակային ֆոնդերի միջև: Նոր դիմումը Համակարգ մուտքագրելուց հետո Մասնակցի հետագա կուտակային վճարները կուղղվեն վերջին ընտրության դիմումով ընտրված կենսաթոշակային ֆոնդը: Մասնակիցը կարող է ունենալ միայն մեկ ակտիվ կենսաթոշակային ֆոնդ:

 Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի փոխանակում

Մասնակիցը հնարավորություն ունի ցանկացած ժամանակ իր կենսաթոշակային հաշվում առկա փայերը այլ կենսաթոշակային ֆոնդի փայերով փոխանակելու, այսինքն իր կենսաթոշակային հաշվում առկա փայերը մարելու եւ մարված փայերի հաշվարկային արժեքին համապատասխան այլ կենսաթոշակային ֆոնդի փայեր ձեռք բերելու: Տվյալ գործառնություն իրականացնելու համար մասնակիցը ներկայացնում է Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը փոխանակելու դիմում: Նշված դեպքում մասնակցի հետագա վճարները շարունակվում են ուղղվել ֆոնդի/ֆոնդի կառավարչի ընտրության դիմումում նշված ֆոնդի փայերի ձեռք բերմանը:

Հաշվի Օպերատորը իր մատուցած ծառայությունների շրջանակներում չի գովազդում որևէ կենսաթոշակային ֆոնդ և կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի, չի տրամադրում խորհրդատվություն կամ որևէ այլ կերպ չի ուղղորդում Մասնակիցներին կենսաթոշակային ֆոնդի և կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի ընտրության հարցում:

Թարմացված է առ` 11.04.2019