Համակարգի անդամները հնարավորություն ունեն ուղղակիորեն Համակարգից ստանալ իրենց անհրաժեշտ տեղեկությունները և հաշվետվությունները: Բացի այդ Համակարգի անդամների պահանջով ՀԿԴ-ն իրավասու է ուղղակիորեն վերջիններիս աուդիտն իրականացնող անձանց տրամադրել աուդիտի իրականցման համար անհրաժեշտ տեղեկությունները:

Թարմացված է առ` 02.03.2017