ՀԿԴ-ն հաշվետերերին տրամադրում է հետևյալ տեղեկությունները.

- հաշիվների մնացորդի հաշվետվություն, որը ներառում է հաշվում առկա բոլոր արժեթղթերի մնացորդները.

- Քաղվածք  արժեթղթերի հաշվից, որը  ներառում է տեղեկություններ արժեթղթերի հաշվում առկա միայն մեկ դասի արժեթղթի մասով.

- Հաշվետվություն արժեթղթերի հաշվով կատարված գործառնությունների վերաբերյալ.

- Հաշվետվություն արժեթղթերի հաշվում գրանցված գրավի իրավունքների վերաբերյալ:

Թարմացված է առ` 02.05.2017