Արժեթղթերի գրավադրման նախապայման է հանդիսանում հաշվետիրոջ անունով Համակարգում արժեթղթերի ակտիվ հաշվի և դրանում համապատասխան ծավալով արժեթղթերի առկայությունը: Արժեթղթերի գրավադրման (այդ թվում՝ հաջորդող գրավի) հանձնարարականը ներկայացվում է գրավատու կողմը:

 Արժեթղթերի գրավառուի փոփոխության, ինչպես նաև գրավի իրավունքի գրավադրման դեպքում գրավի իրավունքի գրանցումը նոր գրավառուի օգտին կատարվում է Համակարգում գրանցված գրավառուի հանձնարարականի (կամ վերջինիս համաձայնության դեպքում՝ գրավատուի հանձնարարականի) հիման վրա:

Թարմացված է առ` 11.04.2019