«Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ կողմից մատուցվող պահառության ծառայություններից կարող են օգտվել ինչպես իրավաբանական, այնպես էլ ֆիզիկական անձինք՝ կնքելով արժեթղթերի պահառության համապատասխան պայմանագիր: Պահառության ծառայությունների մատուցումը միջնորդավորվում է Հաշվի օպերատորի կողմից:

Արժեթղթերի և դրանցով կատարված գործառնությունների հաշվառման համար Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կամ Հաշվի Օպերատորների կողմից բացվում են արժեթղթերի հաշիվներ:

Դեպոզիտարիայի կողմից՝ Հաշվի օպերատորների միջնորդությամբ Հաշվետերերին մատուցվող ծառայությունները հետևյալն են.

 • Արժեթղթերի հաշվի բացում
 • Արժեթղթերի հաշվի տվյալների փոփոխություն
 • Արժեթղթերի հաշվի փակում 
 • Արժեթղթերի փոխանցմամբ պայմանավորված գործառնություններ.
  - Ազատ առաքում կամ ST փոխանցում.
  - Առաքում վճարման դիմաց կամ DVP փոխանցում.
  - Ազատ առաքում՝ համաձայնությամբ կամ FOP փոխանցում.
  - Արժեթղթերի պորտֆելի փոխանցում կամ պորտֆելի փոխանցում.
  - Կենտրոնական Բանկի և Առևտրային բանկի հետ կնքված ռեպո պայմանագրից բխող արժեթղթերի փոխանցում:
 • Արժեթղթերի գրավադրմամբ պայմանավորված գործառնություններ, արժեթղթերի գրավադրման դադարեցում, արժեթղթերի գրավի արտադատական կարգով իրացման ծառայություն
 • Արժեթղթերի կամ արժեթղթերի հաշվի սառեցում և դրա դադարեցում Հաշվետիրոջ հանձնարարականի հիման վրա
 • Բաժնետիրական ընկերության ընդհանուր ժողովում քվեարկելու իրավունքի ժամանակավոր սահմանափակում գրավադրված արժեթղթերի համար

Համապատասխան փաստաթղթերը, ինչպես նաև հանձնարարականները Թողարկողների և Հաշվետերերի կողմից կարող են ներկայացվել Հաշվի Օպերատորին յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժամը 09.30-16.00-ն, եթե Հաշվի Օպերատորի կանոններով այլ ավելի երկար ժամանակահատված սահմանված չԷ:

Հաշվի Օպերատորի կողմից հանձնարարականների ներկայացումը Կենտրոնական դեպոզիտարիա, ինչպես նաև գրանցումը իրականացվում է 16.00-17.30: Հաշվի Օպերատորը Թողարկողներից և Հաշվետերերից ստացված հարցումների պատասխանները վերջիններիս կարող է տրամադել հարցման մեջ նշված օրվա դրությամբ՝ հաշվի առնելով և տեղեկացնելով Թողարկողին և հաշվետիրոջը այն մասին, որ հարցման ներկայացման օրվա դրությամբ ժամը 10.30-ից մինչև ոչ ուշ, քան ժամը 15.40 Կարգավորվող շուկայի Օպերատորի կանոններով սահմանված կարգով ցուցակված և առևտրի նպատակով արգելադրված արժեթղթերը կգտնվեն արժեթղթերի տեխնիկական հաշվին և չեն արտացոլվի Հաշվետիրոջ արժեթղթերի հաշվին:

Լրացուցիչ տեղեկությունները հասանելի են Դեպոզիտարիայի «Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի գործունեության կանոններ»-ում:

Թարմացված է առ` 11.04.2019