ՀԿԴ-ն թողարկողներին տրամադրում է ռեեստրում գրանցված արժեթղթերի սեփականատերերի ցուցակ, թողարկված արժեթղթերով կատարված գործառնությունների մասին տեղեկանքներ (այդ թվում՝ անհրաժեշտ հիմքերով): Ռեեստրից թողարկողներին տեղեկությունների տրամադրումն իրականացվում է մեր գործընկերներ ֆինանսական կազմակերպությունների՝ Հաշվի օպերատորների միջնորդությամբ, որոնց ցանկը հասանելի է այստեղ:

Թարմացված է առ` 11.04.2019