Ուղեցույցներ


- Clearstream Banking Luxemburg պահառուի մոտ դրամական միջոցների ստացման (Pre-advice) հանձնարարականի մուտքագրման ուղեցույց

- Clearstream Banking Luxemburg պահառուի մոտ գտնվող դրամական միջոցների ելքագրման (Withdrawal of Cash) հանձնարարականի մուտքագրման ուղեցույց

- Առաքում վճարման դիմաց (DVP) և ստացում վճարման դիմաց (RVP) վերջնահաշվարկի հանձնարարականի մուտքագրման ուղեցույց

- Արժեթղթերի հասարակ փոխանցման (Simple Transfer) հանձնարարականի մուտքագրման ուղեցույց

- Արժեթղթի անվանական արժեքի փոփոխության (Instr Chg Ins) հանձնարարականի մուտքագրման ուղեցույց

- Արժեթղթերի հաշվի բացման (Account maint) հանձնարարականի մուտքագրման ուղեցույց 

- Արժեթղթերի գրավադրման (Pledge Reg) ուղեցույց

- Ժամանակավոր հաշվի վերաբացման (Claim) ուղեցույց

- Պարտատոմսերի (redemption) մարման ուղեցույց

- Արժեթղթերի տեղաբաշխման գրանցման (Registration Ins) ուղեցույց

- Արժեթղթերի համախմբման (Consolidation Ins) գրանցման ուղեցույց

- PLMFT info MAINT մոդուլի լրացման ուղեցույց

- Բաժանման (առանձնացման) գործառնության (DEMERGER INS) գրանցման ուղեցույց

- Հաշիվների միաձուլման (Account Merge) ուղեցույց

- Արժեթղթերի բաժանման գործառնության (Split Ins) ուղեցույց

- Համակարգում թողարկողի գրանցման (ISSUER MAINT) ուղեցույց

- Առաքում համաձայնությամբ (FOP) հանձնարարականի մուտքագրման ուղեցույց

- Depend ծրագրի օգտագործման կարգավորումների ուղեցույց

- ԿՇՀՀԱ-ին բորսայական առևտրին հասանելիության (GRANT TRADE ONLY) տրամադրման եվ դադարեցման ուղեցույց

-ՀԿԴ կողմից վարվող՝ ՀՀ Կենտրոնական բանկում պահվող դրամական միջոցների փոխանցման ուղեցույց

-Բորսայական առևտրի համար միջոցների առևտրային արգելադրման/ապաարգելադրման ուղեցույց

-Պարտատոմսերի արժեկտրոնների վճարման հանձնարարականի մուտքագրման ուղեցույց

 Շրջաբերականներ


Թարմացված է առ` 03.12.2018